யாருடன் வாழ முடியுமோ அவர்களை நேசிப்பதை விட யார் இல்லாமல் வாழ முடியாதோ அவர்களை நேசியுங்கள் !