தேவைக்கு மட்டுமா காதல்

தேவைக்கு மட்டுமா காதல்

தேவை என்பதற்காக ஒருவரை நேசிக்காதீர்கள் ,
தேவை இல்லை என்பதற்காக ஒருவரை வெறுக்காதீர்கள் !